1.7 – Den mikrobielle verden og dig – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

For svar på ”Viden og Forståelse” spørgsmålene, se det det særlige svarark til dette kapitel.

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Hvordan fremkom ideen om spontan genese?

2. Beskriv kort den rolle mikroorganismer spiller i hver af de følgende områder:

a. Biologisk bekæmpelse af skadedyr
b. Genanvendelse af grundstoffer
c. Normal mikrobiota
d. Spildevandsbehandling
e. Produktion af humant insulin
f. Vaccineproduktion
g. Biofilm

3. Ind i hvilket felt i mikrobiologien passer følgende forskere bedst?

4. Match mikroorganismerne i kolonne A med deres beskrivelser i kolonne B:

5. Match personer i kolonne A med deres bidrag til mikrobiologien i kolonne B:

6 Er det muligt at købe følgende mikroorganismer i en detailforretning? Giv en grund til at ville købe hver enkelt:

a. Bacillus thuringiensis
b. Saccharomyces

7. NAVNGIV DEN Hvilken type mikroorganisme har en peptidoglycan cellevæg, har DNA der ikke er indeholdt i en kerne og har flageller?

8. TEGN DEN Vis hvor luftbårne mikroorganismer havnede i Pasteurs eksperiment:

Flere svarmuligheder

1. Hvilket af følgende er et videnskabeligt navn:

a. Mycobacterium tuberculosis
b. Tuberkel bacillus

2. Hvilken af følgende er ikke en karakteristik for bakterier:

a. Er prokaryote
b. Har peptidoglycan i cellevæggen
c. Har samme form
d. Vokser ved binær fission
e. Har evnen til at bevæge sig

3. Hvilken af følgende er det vigstigste element i Kochs teori om sygdom? Dyret viser sygdomssymptomer når:

a. Dyret har været i kontakt med et sygt dyr
b. Dyret har sænket modstandskraft
c. En mikroorganisme observeres i dyret
d. En mikroorganisme inokuleres i dyret
e. En mikroorganisme kan dyrkes fra dyret

4. Rekombineret DNA er:

a. DNA i bakterier
b. Studiet af hvordan gener arbejder
c. DNA’et der er et resultatet hvis to forskellige organismer sammenblandes
d. Anvendelse af bakterier i fremstillingen af fødevarer
e. Produktion af proteiner ved hjælp af proteiner

5. Hvilke af følgende udsagn er den bedst definition for biogenese?

a. Ikke-levende stof giver anledning til levende organismer
b. Levende celler kan kun opstå fra allerede eksisterende levende celler
c. En vital kraft er nødvendig for livets opståen
d. Luft er nødvendig for levende organismer
e. Mikroorganismer kan genereres fra ikke-levende stof

6. Hvilke af følgende er en gavnlig aktivitet fra mikroorganismer?

a. Nogle mikroorganismer anvendes som fødevarer for mennesker
b. Nogle mikroorganismer bruger kuldioxid
c. Nogle mikroorganismer giver nitrogen til plantevækst
d. Nogle mikroorganismer bruges i spildevandsbehandlingsprocesser
e. Alle ovenstående

7. Det er blevet sagt, at bakterier er afgørende for eksistenses af livet på Jorden. Hvilke af følgende hovedfunktioner udføres af bakterier?

a. Kontrollerer insektpopulationer
b. Giver føde direkte til mennesker
c. Nedbryder organisk materiale og genbruger grundstoffer
d. Forårsager sygdomme
e. Producerer humane hormoner, som for eksempel insulin

8. Hvilke af følgende, er eksempler på bioremediering?

a. Anvendelse af olienedbrydende bakterier til bekæmpelse af oliespild
b. Anvendelse af bakterier for at forhindre frostskader på afgrøder
c. Fiksering af gasformigt nitrogen til brugbart nitrogen
d. Bakteriers produktion af et humant protein, som for eksempel interferon

9. Spallanzanis konklusion omkring spontan genese blev udfordret, fordi Lavoisier netop havde vist, at oxygen var det afgørende element i luft. Hvilket af følgende udsagn er sandt?

a. Alt liv kræver luft
b. Kun sygdomsfremkaldende bakterier kræver ikke luft
c. Nogle mikroorganismer, kræver ikke luft
d. Pasteur holdt luften ude under hans biogeneseeksperimenter
e. Lavoisier tog fejl

10. Hvilket af de følgende udsagn om E. coli er forkert?

a. E. coli var den første sygdomsfremkaldende bakterie der blev identificeret af Koch
b. E. coli er en del af den normale mikrobiote hos mennesker
c. E. coli er nyttig i menneskets tarme
d. En sygdomsfremkaldende stamme af E. coli forårsager blodig diarré
e. Ingen af ovenstående

← Forsiden 1.8 – Svarark til kapitelspørgsmål →