16.11 – Antimikrobielle stoffer – Kapitelspørgsmål

Sapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. TEGN DET Vis hvor følgende antibiotika virker: ciprofloxazin, tetracyclin, streptomycin, vancomycin, polymyxin B, sulfanilamid, rifampin og erythromycin.

2. List og forklar fem kriterier, der anvendes til at identificere et effektivt antimikrobielt middel.

3. Hvilke lignende problemer, er man stødt på med antivirale, antifungale, antiprotozoiske og antihelmintiske midler?

4. Definer resistens. Hvordan dannes den? Hvilke foranstaltninger kan der træffes, for at minimere resistens?

5. List fordelene ved at anvende to kemoterapeutiske midler samtidigt, til at behandle en sygdom. Hvilke problemer kan der opstå ved anvendelse af to stoffer samtidigt?

6. Hvorfor dør en celle på grund af følgende antimikrobielle aktiviteter?

a. Colistimethat bindes til phospholipider
b. Kanamycin bindes til 70S ribosomer

7. Hvordan hæmmer hver af følgende translation?

a. Chloramphenicol
b. Erythromycin
c. Tetracyclin
d. Streptomycin
e. Oxazolidinon
f. Streptogramin

8. Dideoxyinoson (ddi), er en antimetabolit for guanin. –OH mangler fra kulstof-atom 39 i ddi. Hvordan hæmmer ddi DNA syntesen?

9. Sammenlign virkningsmetoden for hvert af de følgende par:

a. Penicillin og echinocandin
b. Imidazol og polymyxin B

10. NAVNGIV DEN Denne mikroorganisme, er ikke følsom over for antibiotika eller neuromuskulære blokkere, men den er modtagelig over for proteasehæmmere.

Flere svarmuligheder:

1. Hvilke af følgende par er uoverensstemmende?

a. Antihelmintisk – hæmning af oxidativ phosphorylering
b. Antihelmintisk – hæmning af cellevægssyntese
c. Antifungal – skade på plasmamembranen
d. Antifungal – hæmning af mitose
e. Antiviral – hæmning af DNA syntese

2. Alle de følgende er virkningsmåder for antivirale lægemidler, undtagen

a. Hæmning af proteinsyntesen på 70S ribosomer
b. Hæmning af DNA syntese
c. Hæmning af RNA syntese
d. Hæmning af blotlægning
e. Alle ovenstående er virkemåder for antivirale lægemidler

3. Hvilke af følgende virkemåder, ville ikke være svampedræbende?

a. Hæmning af peptidoglycansyntesen
b. Hæmning af mitose
c. Skade på plasmamembranen
d. Hæmning af nukleinsyresyntesen
e. Alle ovennævnte har svampedræbende virkemåder

4. Et antimikrobielt middel, skal opfylde alle følgende kriterier, bortset fra

a. Selektiv toksicitet
b. Fremkomst af overfølsomhed
c. Et smalt aktivitetesspektrum
d. Ingen fremkomst af lægemiddelresistens
e. Alle ovennævnte, er nødvendige kriterier for et antimikrobielt middel.

5. Den mest selektive antimikrobielle aktivitet, ville blive udvist af et lægemiddel der

a. Hæmmer cellevægssyntese
b. Hæmmer proteinsyntese
c. Skader plasmamembranen
d. Hæmmer nukleinsyresyntese
e. Alle de ovenstående er lige selektive

6. Antibiotika der hæmmer translation har bivirkninger

a. Fordi alle celler har proteiner
b. Kun i de få celler der producerer proteiner
c. Fordi eukaryote celler har 80S ribosomer
d. På 70S ribosomer i eukaryote celler
e. Ingen af ovenstående er korrekte

7. Hvilke af følgende vil ikke påvirke eukaryote celler?

a. Hæmning af den mitotiske spindel
b. Binding til steroler
c. Binding til 80S ribosomer
d. Binding til DNA
e. Alle ovenstående påvirker eukaryotiske celler

8. Skader på cellemembranen forårsager celledød, fordi?

a. Cellen undergår osmotisk lyse
b. Celleindholdet siver ud
c. Cellen plasmolyseres
d. Cellen mangler en væg
e. Ingen af ovenstående er korrekt

9. Et lægemiddel der indskydes i DNA, har følgende virkninger. Hvilken en fører til de andre?

a. Det forstyrrer transskription
b. Det forstyrrer translation
c. Det griber ind i DNA replikation
d. Det forårsager mutationer
e. Det ændrer proteiner

10. Chloramphenicol bindes til 50S delen af ribosomer og vil forstyrre?

a. Transskription i prokaryote celler
b. Transskription i eukaryote celler
c. Translation i prokaryote celler
d. Translation i eukaryote celler
e. DNA syntese

← Forsiden 16.12 – Svarark →