17.5 – Miljømikrobiologi – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Koalabjørnen er et bladspisende dyr. Hvad kan du udlede om dens fordøjelsessystem?

2. Giv en mulig forklaring på, hvorfor Penicillium fremstiller penicillin, eftersom den ikke får nogle bakterielle infektioner.

3. I svovlkredsløbet, nedbryder mikroorganismer organiske forbindelser, som for eksempel (a)_______________, og frigiver H2S, der kan oxideres af Acidithiobacillus til (b)_______________. Denne ion kan assimileres til aminosyrer af (c)_______________ eller reduceres af Desulfovibrio til (d)_______________. H2S anvendes af fotoautrofe bakterier som en elektrondonor til syntese af (e)_______________. Det svovlholdige biprodukt af denne metabolisme er (f)_______________.

4. Hvorfor er phosphorkredsløbet vigtigt?

5. TEGN DET Identificér hvor følgende processer forekommer: ammonifikation, nedbrydning, denitrifikation, nitrifikation og nitrogenfiksering. Nævn mindst én organisme med ansvar for hver proces.

6. Følgende organismer har vigtige roller som symbionter med planter og svampe; beskriv det synbiotiske forhold for hver organisme og dens vært: cyanobakterier, mycorrhiza, Rhizobium, Frankia.

7. Oprids behandlingsprocesserne for drikkevand.

8. De følgende processer anvendes i spildevandsrensning. Match den fase af behandlingen med den tilhørende proces. Hvert valg kan bruges en eller flere gange eller slet ikke.

9. Bioremediering henviser til brugen af levende organismer til fjernelse af forurenende stoffer. Beskriv tre eksempler på bioremediering.

10. NAVNGIV DEN Disse nitrogenfikserende prokaryoter, giver nitrogengødning til rismarker; de lever symbiotisk i cellerne på ferskvandsplanten Azolla.

Flere svarmuligheder:

Brug følgende svar til at besvare spørgsmål 1 til 4:

a. Processen foregår under aerobe betingelser
b. Processen foregår under anaerobe betingelser

1. Aktiveret slamsystem

2. Denitrifikation

3. Nitrogenfiksering

4. Metan-produktion

5. Vandet brugt til fremstilling af intravenøse opløsninger på et hospital indeholdt endotoksiner. Infektionskontrolpersonalet udførte pladetællinger for at finde kilden til bakterierne. Deres resultater var:

Alle de følgende konklusioner om bakterierne kan trækkes, undtagen hvilken?

a. De er til stede som en biofilm i rørene
b. De er Gramnegative
c. De kommer fra fækal forurening
d. De kommer fra byens vandforsyning
e. Ingen af ovenstående

Brug følgende svar til at besvare spørgsmål 6 til 8:

a. Aerob respiration
b. Anaerob respiration
c. Anoxygenisk fotosyntese
d. Oxygenfotosyntese

6.

CO2+H2S Lys C6H12O6+S0

7.

SO42+10H++10e  H2S+4H2O

8.

CO2+8H++8e  CH4+2H2O

9. Alle de følgende er virkninger af vandforurening, undtagen:

a. Spredning af smitsomme sygdomme
b. Øget eutrofiering
c. Øget BOF
d. Øget algevækst
e. Ingen af ovenstående

10. Coliforme bakterier anvendes som indikatororganismer til spildevandsforurening, fordi:

a. De er patogene
b. De fermenterer lactose
c. De er rigelige i menneskets tarme
d. De vokser inden for 48 timer
e. Alle de ovenstående

← Forsiden 17.6 – Svarark →