17.4 – Miljømikrobiologi – Kapitelresumé

Kapitelresumé

17.1 Mikrobiel diversitet og habitater

 • Mikroorganismer lever i en bred vifte af levesteder, på grund af deres metaboliske mangfoldighed og deres evne til at bruge en række af kulstof- og energikilder, samt deres evne til at vokse under forskellige fysiske betingelser.
 • Ekstremofiler, lever under ekstreme forhold af temperatur, surhedsgrad, alkalinitet eller saltkoncentration.

17.1.1 Symbiose

 •  Symbiose, er en sammenhæng mellem to forskellige organismer eller populationer.
 • Symbiotiske svampe, kaldet mycorrhizae, lever i og på planternes rødder; de øger plantens rødders overfladeareal og næringsoptagelse.

17.2 Jordmikrobiologi og biogeokemiske kredsløb

 • I biogeokemiske kredsløb, bliver visse kemiske grundstoffer genbrugt.
 • Mikroorganismer i jorden nedbryder organisk materiale og omdanner kulstof-, nitrogen- og svovlholdige forbindelser til anvendelige former.
 • Mikroorganismer er afgørende for fortsættelsen af de biogeokemiske kredsløb.
 • Grundstoffer oxideres og reduceres af mikroorganismer i disse kredsløb.

17.2.1 Kulstofkredsløbet

 • Kuldioxid inkorporeres eller fikseres i organiske forbindelser af fotoautotrofer og kemoautotrofer.
 • Disse organiske forbindeler giver næringsstoffer til kemoheterotrofer.
 • Kemoheterotrofer frigiver CO2, der derefter bruges af fotoautotrofer.
 • Kulstof fjernes fra kredsløbet, når det indgår i CaCO3 eller fossile brændstoffer.

17.2.2 Nitrogenkredsløbet

 • Mikroorganismer nedbryder proteiner fra døde celler og frigiver aminosyrer.
 • Ammoniak frigives, ved mikrobiel ammonifikation af aminosyrerne
 • Nitrogen i ammoniak, oxideres til produktion af nitrit og energi af nitrificerende bakterier.
 • Denitrificerende bakterier, reducerer nitrogen i nitrit til molekylært nitrogen (N2).
 • N2 omdannes til ammoniak af nitrogenfikserende bakterier, herunder fritlevende slægter som Azotobacter og cyanobakterier, samt symbiotiske bakterier som Rhizobium og Frankia.
 • Ammonium og nitrat, anvendes af bakterier og planter, til at syntetisere aminosyrer der samles til proteiner.

17.2.3 Svovlkredsløbet

 • Hydrogensulfid (H2S) anvendes af autotrofe bakterier; svovlet oxideres til dannelsen af S0 eller SO42-.
 • Planter og andre mikroorganismer, kan reducere SO42- til dannelse af visse aminosyrer. Disse aminosyrer kan herefter anvendes af andre dyr.
 • H2S frigives ved henfald eller dissimilation af disse aminosyrer.

17.2.4 Liv uden sollys

 • Kemoautotrofer er de primære producenter i dybvandsskorstene og dybt inde i klipper.

17.2.5 Phosphorkredsløbet

 • Phosphor (som PO43-) findes i klipper og fugleklatter.
 • Når PO43- solubiliseres af mikrobielle syrer, bliver PO43- tilgængelig for planter og mikroorganismer.

17.2.6 Nedbrydning af syntetiske kemikalier i jord og vand

 • Mange syntetiske kemikalier, som for eksempel pesticider, er resistente over for nedbrydning af mikroorganismer.
 • Anvendelse af mikroorganismer til fjernelse af forurenende stoffer, kaldes for bioremediering.
 • Kommunale lossepladser, forhindrer nedbrydningen af fast affald, fordi de er tørre og anaerobe.
 • På nogle lossepladser, kan metan produceret af methanogener inddrives og anvendes som energikilde.

17.3 Akvatisk mikrobiologi og spildevandsbehandling

17.3.1 Akvatiske mikroorganismer

 • Studiet af mikroorganismer og deres aktivitet i naturlige vandområder, kaldes akvatisk mikrobiologi.
 • Fysiske farvande omfatter søer, damme, vandløb, floder, flodmundinger og oceanerne.
 • Koncentrationen af bakterier i vand, er proportional med mængden af organisk materiale i vandet.
 • De fleste akvatiske bakterier, har tendens til at vokse på overflader snarere end i frit flydende tilstand.
 • Antallet og placeringen af ferskvandsmikrobiota afhænger af tilgængeligheden af oxygen og lys.
 • Fotosyntetiske alger er de primære producenter i en sø; de findes i den limniske zone.
 • Pseudomonader, Cytophaga, Caulobacter og Hyphomicrobium findes i den limniske zone, hvor der er rigeligt med oxygen.
 • Mikroorganismer i stillestående vand opbruger de tilgængelige oxygen og kan forårsage lugt og fiskedød.
 • Violette og grønne svovlbakterier findes i den profundale zone, der indeholder lys og H2S men ingen oxygen.
 • Desulfovibrio reducerer SO42- til H2S i bentisk mudder.
 • Metan-producerende bakterier findes også i bundlagene.
 • Phytoplankton er de primære producenter i det åbne hav.
 • Pelagibacter ubique er en nedbrydende bakterie i havvand.
 • Archaea dominerer under 100 meters dybde.
 • Nogle alger og bakterier er selvlysende. De besidder enzymet luciferase, der kan udsende lys.

17.3.2 Mikroorganismers rolle i vandkvaliteten

 • Mikroorganismer filtreres fra vand, der siver ned i grundvandreservoirerne.
 • Nogle sygdomsfremkaldende mikroorganismer, overføres til mennesker gennem drikkevand og rekreative vandområder.
 • Resistente kemiske stofferm kan være opkoncentreret i dyr af en akvatisk fødekæde.
 • Næringsstoffer, som for eksempel phosphater forårsager algevækst, der kan føre til eutrofiering af akvatiske økosystemer.
 • Tests for den bakteriologiske kvalitet af vand, er baseret på tilstedeværelsen af indikatororganismer, hvor den mest almindelige er coliforme bakterier.
 • Coliforme bakterier er aerobe eller fakultativt aerobe, Gramnegative, ikke-endosporedannende stave, der fermenterer lactose med produktion af syre og gas inden for 48 timer efter placering i et lactosebouillonmedie og inkuberet ved 35 ºC.
 • Fækale coliforme bakterier, overvejende coli, anvendes til at indikere tilstedeværelsen af menneskelige ekskrementer.

17.3.3 Vandbehandling

 • Drikkevand opbevares i en oplagringstank længe nok til at suspenderet stof bundfælder sig.
 • Flokkuleringsbehandling anvender kemikalier, som for eksempel alun, til at samle og bundfælde kolloidt materiale.
 • Filtrering af drikkevandet, fjerner protozoer og andre mikroorganismer.
 • Drikkevand desinficeres med chlor for at dræbe de resterende sygdomsfremkaldende bakterier.

17.3.4 Spildevandsbehandling

 • Husholdningsaffaldsvand kaldes spildevand; det omfatter husholdningsspildevand, toiletaffald og regnvand.
 • Primær spildevandsbehandling er fjernelsen af faste stoffer kaldet slam.
 • Biologisk aktivitet er ikke vigtig i den primære spildevandsbehandling.
 • Biokemisk oxygenforbrug (BOF), er et mål for de biologisk nedbrydelige stoffer i spildevand.
 • Den primære spildevandsbehandling, fjerner cirka 25-35% af BOF fra spildevandet.
 • BOF bestemmes ved måling af den mængde oxygen, bakterier kræver for at nedbryde det organiske materiale.
 • Sekundær spildevandsbehandling, er den biologiske nedbrydning af organiske stoffer, efter den primære spildevandsbehandling.
 • Aktiveret slam, overrislingsfiltre og roterende biologiske kontraktorer, er metoder til sekundær spildevandsbehandling.
 • Mikroorganismer nedbryder det organiske materiale aerobt.
 • Sekundær spildevandsbehandling, fjerner op til 95% af BOF.
 • Behandlet spildevand desinficeres normalt med klorering, før udledning til jord eller vand.
 • Slam placeres i en anaerob forrådnelsestank; mikroorganismer nedbryder organisk materiale og producerer enkle organiske forbindelser som metan og CO2.
 • Metan produceret i forrådnelsestanken, bruges som energi til opvarmning af forrådnelsestanken eller til elektricitet der bruges til at drive andet udstyr på spildevandsanlægget.
 • Overskydende slam, fjernes periodisk fra forrådnelsestanken og bortskaffes (på lossepladser, forbrændingsanlæg eller som jordkonditioneringsmiddel).
 • Septiktanke, kan bruges i landdistrikter, for at levere den primære spildevandsbehandling.
 • Små samfund, kan anvende oxidationsdamme til sekundær spildevandsbehandling.
 • Oxidationsdamme kræver et stort område til opførelse af en kunstig sø.
 • Tertiær spildevandsbehandling, bruger fysisk filtrering og kemisk udfældning til at fjerne alt BOF, nitrogen og phosphor fra vandet.
 • Tertiær spildevandsbehandling efterlader drikbart vand, mens sekundær spildevandsbehandling efterlader vand der kun kan anvendes til kunstvanding.
← Forsiden 17.5 – Kapitelspørgsmål →