5.8 – Mikrobiel vækst – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Beskriv binær fission.

2. Definer og beskriv hver af følgende:

a. Katalase
b. Hydrogenperoxid
c. Peroxidase
d. Superoxidradikal
e. Superoxiddismutase

3. Syv metoder til måling af vækst blev beskrevet i denne del. Kategoriser hver som en enten direkte eller indirekte metode.

 4. Ved dybfrysning, kan bakterier opbevares uden skader i længere perioder. Hvorfor kan køl og frost bevare fødevarer?

5. En konditor har ved et uheld fået podet en flødeskumskade med otte S. aureus celler. Hvis S. aureus har en generationstid på 60 minutter, hvor mange celler vil der så være til stede i flødeskumskagen efter 7 timer?

6. Nitrogen og phosphor, tilføres strande med oliespild, for at fremme væksten af naturlige olienedbrydende bakterier. Forklar, hvorfor bakterierne ikke kan vokse, hvis ikke nitrogen og phosphor tilsættes.

7. Differentiér komplekse og kemisk definerede dyrkningsmedier.

8. TEGN DET Tegn følgende vækstkurver for E. coli, startende med 100 celler med en generationstid på 30 minutter ved 35 ºC, 60 minutter ved 20 ºC og 3 timer ved 5 ºC.

a. Cellerne inkuberes i 5 timer ved 35 ºC
b. Efter 5 timer ændres temperaturen til 20 ºC i 2 timer
c. Efter 5 timer ved 35 ºC, ændres temperaturen til 5 ºC i to timer, efterfulgt af 35 ºC i 5 timer.

9. BESKRIV DEN En prokaryotisk celle, har taget turen til Jorden på en rumfærge fra en ukendt planet. Organismen er psykrofil, obligat halofil og er obligat aerob. Baseret på mikroorganismens egenskaber, beskriv planeten.

Flere svarmuligheder:

Brug følgende oplysninger fra skemaet, til at besvare spørgsmål 1 og 2. To dyrkningsmedier blev podet med fire forskellige bakterier. Efter inkubation, blev følgende resultater observeret:

1. Medium 1 er:

a. Selektivt
b. Differentierende
c. Både selektivt og differentierende

2. Medium 2 er:

a. Selektivt
b. Differentierende
c. Både selektivt og differentierende

Brug nedenstående graf for at besvare spørgsmål 3 og 4.

3. Hvilken af linjerne afbilder bedst den eksponentielle fase for en termofil organisme, inkuberet ved stuetemperatur?

4. Hvilken af linjerne afbilder bedst den eksponentielle fase for Listeria monocytogenes der vokser i et menneske?

5. Antag, at du poder 100 fakultativt anaerobe celler på et dyrkningsmedie og inkuberer pladen aerobt. Derefter poder du 100 celler fra samme art på et dyrkningsmedie og inkuberer den anden plade anaerobt. Efter inkubation i 24 timer, bør du have:

a. Flere kolonier på den aerobe plade.
b. Flere kolonier på den anaerobe plade.
c. Det samme antal kolonier på begge plader.

6. Hvilke af følgende temperaturer, ville sandsynligvis dræbe en mesofil organisme?

a. -50 ºC d. 37 ºC
b. 0 ºC e. 60 ºC
c. 9 ºC

7. Hvilke af følgende, er ikke en karakteristik af biofilm?

a. Antibiotikaresistens
b. Hydrogel
c. Jernmangel
d. Quorum sensing

8. Hvilke af følgende typer medier, vil ikke blive brugt til at dyrke aerobe organismer?

a. Selektive medier
b. Reducerende medier
c. Berigede medier
d. Differentierende medier
e. Komplekse medier

9. En organisme, der har peroxidase og superoxiddismutase, men mangler katalase, er sandsynligvis en:

a. Aerob
b. Aerotolerant anaerob
c. Obligat anaerob

← Forsiden 5.9 – Svarark →