7.6 – Bioteknologi og DNA teknologi – Kapitelresumé

Kapitelresumé

7.1 Introduktion til bioteknologi

 • Bioteknologi er brugen af mikroorganismer, celler eller cellebestanddele til fremstilling af et produkt.

7.1.1 Rekombineret DNA teknologi

 • Nært beslægtede organismer, kan udveksle gener i naturlig rekombinering.
 • Gener kan overføres mellem ubeslægtede arter gennem laboratoriemanipulation, kaldet rDNA teknologi.
 • Rekombineret DNA, er DNA der er blevet kunstigt manipuleret for at kombinere gener fra to forskellige kilder.

7.1.2 En oversigt over DNA rekombineringsprocedurer

 • Et ønsket gen, indsættes i en DNA vektor, som for eksempel et plasmid eller et viralt genom.
 • Vektoren indsætte DNA’et i en ny celle, der dyrkes for at danne en klon.
 • Store mængder af genproduktet kan høstes fra klonen.

7.2 Bioteknologiens værktøjer

7.2.1 Udvælgelse

 • Mikroorganismer med de ønskværdige træk, udvælges til dyrkning ved kunstig udvælgelse.

7.2.2 Mutation

 • Mutagener anvendes til at forårsage mutationer, der kan medføre at en mikroorganisme får de ønskede træk.
 • Steddirigeret mutagenese, anvendes til at ændre et specifikt codon i et gen.

7.2.3 Restriktionsenzymer

 • Færdigpakkede kits er tilgængelige til rDNA teknikker.
 • Et restriktionsenzym, genkender og skærer kun en bestemt nukleotidsekvens i DNA.
 • Nogle restriktionsenzymer danne klæbrige ender, korte sekvenser af enkeltstrenget DNA i enderne af DNA fragmenterne.
 • Fragmenter af DNA, fremstillet af det samme restriktionsenzym, vil spontant slutte sig til hinanden ved baseparring. DNA ligase, kan kovalent, binde DNA skeletterne sammen.

7.2.4 Vektorer

 • Vektorer, er DNA der anvendes til at overføre DNA mellem celler.
 • Et plasmid, indeholdende et nyt gen, kan indsættes i en celle ved transformation.
 • En virus, indeholdende et nyt gen, kan indsættes genet i en celles DNA.

7.2.5 Polymerase kædereaktion

 • Polymerasekædereaktion (PCR), anvendes til at producere flere kopier af et ønsket stykke DNA enzymatisk.
 • PCR kan anvendes til at øge mængden af DNA i prøver til detekterbare niveauer. Dette kan tillade sekventering af gener, diagnosticering af genetiske sygdomme eller påvisning af vira.

7.3 Teknikker til genetisk modifikation

7.3.1 Indsættelse af fremmed DNA i celler

 • Celler kan optage nøgent DNA ved transformation. Kemiske behandlinger, anvendes til fremstilling af celler, der ikke naturligt er kompetente til at kunne optage DNA.
 • Porer lavet i protoplastre og animalske celler med en elektrisk strøm i processen med elektroporation, kan give adgang for nye stykker DNA.
 • Protoplastfusion, er sammenføjningen af celler, hvis cellevægge er blevet fjernet.
 • Fremmed DNA, kan indføres i planteceller, ved at skyde DNA coatede partikler ind i cellerne.
 • Fremmed DNA kan injiceres ind i dyreceller, ved hjælp af en meget tynd glasmikropipette.

7.3.2 Fremskaffelse af DNA

 • Genomiske biblioteker, kan fremstilles ved at skære et helt genom op med restriktionsenzymer og indsætte fragmenter i bakterielle plasmider eller fager.
 • Komplementær DNA (cDNA) fremstillet ud fra mRNA ved omvendt transskription, kan klones i genomiske biblioteker.
 • Syntetisk DNA, kan fremstillen in vitro med en DNA syntesemaskine.

7.3.3 Udvælgelse af en klon

 • Antibiotikaresistensmarkører på plasmidvektorer, anvendes til at identificere celler, der indeholder den konstruerede vektor, ved direkte udvælgelse.
 • I blå-hvid screening, indeholder vektoren generne for ampR og β-galactosidase.
 • Det ønskede gen indsættes i β-galactosidase genets sted og ødelægger genet.
 • Kloner der indeholder den rekombinerede vektor, vil være resistent over for ampicillin og være ude af stand til at hydrolysere X-gal (hvide kolonier). Kloner indeholdende vektoren uden det nye gen, vil være blå. Kloner der mangler vektoren, kan ikke vokse.
 • Kloner indeholdende fremmed DNA, kan testes for det ønskede genprodukt.
 • Et kort stykke mærket DNA, kaldet en DNA sonde, kan anvendes til at identificere kloner, der bærer det ønskede gen.

7.3.1 Fremstilling af et genprodukt

 • coli, anvendes til at producere proteiner under anvendelse af rDNA, fordi E. coli let kan dyrkes og dens genomik er godt forstået.
 • Det skal sikres at colis endotoksin ikke forurener et produkt, der er bestemt til humant brug.
 • For at udvinde produktet, skal coli lyseres, eller genet skal være knyttet til en gen, der producerer et naturligt sekreterende protein.
 • Gær kan modificeres genetisk og vil sandsynligvis udskille genproduktet kontinuerligt.
 • Genetisk modificerede pattedyrsceller, kan dyrkes for at producere proteiner, som for eksempel hormoner, til medicinsk brug.
 • Genetisk modificerede planteceller, kan dyrkes og anvendes til at danne planter med nye egenskaber.

7.4 Anvendelse af DNA teknologi

 • Klonet DNA, anvendes til at fremstille produkter, studere det klonede DNA og ændre fænotypen på en organisme.

7.4.1 Terapeutiske anvendelser

 • Syntetiske gener, forbundet med β-galactosidase (lacZ) i en plasmidvektor, er blevet indsat i coli, hvilket tillader E. coli at producere og udskille de to polypeptider, der anvendes til fremstilling af humant insulin.
 • Celler og vira, kan modificeres til frembringelse af et patogent overfladeprotein, der kan anvendes som en vaccine.
 • DNA vacciner består af rDNA klonet i bakterier.
 • Genterapi kan anvendes til at kurere genetiske sygdomme, ved at erstatte det defekte eller manglende gen.
 • RNAi, kan være nyttigt for at forhindre udtrykkelse af unormale gener.

7.4.2 Genomprojekter

 • Nukleotidsekvenser for genomer fra mere end 1.000 organismer, herunder mennesket, er afsluttet.
 • Dette fører til fastlæggelse af de proteiner, der dannes i en celle.

7.4.2 Videnskabelige anvendelser

 • DNA kan anvendes til at øge forståelsen af DNA, til genetiske fingeraftryk og til genterapi.
 • Bioinformatik, er brugen af computerapplikationer for at studere genetiske data; proteomik er studiet af en celles proteiner.
 • Southern blotting, kan anvendes til at lokalisere et gen i en celle.
 • DNA sonder kan anvendes til hurtigt at identificere et patogen i kropsvæv eller fødevarer.
 • Retsmedicinske biologer bruger DNA fingeraftryk til at identificere kilden til bakterielle eller virale patogener.
 • Bakterier kan anvendes til at fremstille materialer i nano-størrelser til brug i nanoteknologien.

7.4.3 Anvendelser i landbruget

 • Celler fra planter med ønskelige karakteristika, kan klones til frembringelse af mange identiske celler. Disse celler, kan derefter anvendes til at fremstille hele planter, fra hvilke frø kan høstes.
 • Planteceller kan ændres ved hjælp af Ti-plasmidvektoren. Tumordannende T-gener, erstattes med de ønskede gener og rDNA indsættes i Agrobacterium. Bakterien transformerer dens planteværter.
 • Antisense DNA kan forhindre udtryk af uønskede proteiner.

7.5 Sikkerhed og etik ved anvendelse af DNA teknologi

 • Strenge sikkerhedsstandarder, bruges til at undgå utilsigtede udslip af genetisk modificerede mikroorganismer.
 • Nogle mikroorganismer der anvendes i rDNA kloning, er blevet ændret således, at de ikke kan overleve uden for laboratoriet.
 • Mikroorganismer der skal anvendes i miljøet, kan modificeres til at indeholde selvmordsgener, så organismerne ikke forbliver i miljøet.
 • Gentests, rejser en række etiske spørgsmål: Skal arbejdsgivere og forsikringsselskaber have adgang til en persons genetiske optegnelser? Vil nogle mennesker målrettes til enten avl eller sterilisering? Vil genetisk rådgivning være tilgængelig for alle?
 • Genetisk modificerede afgrøder, skal være sikre til forbrug og til frigivelse til miljøet.
← Forsiden 7.7 – Kapitelspørgsmål →